Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online op de webshop www.goedkopekantoorbenodigdheden.be oftewel vennootschap Clips nv worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Clips nv in zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Clips nv onder de commerciële naam “Goedkope Kantoorbenodigdheden”. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Clips nv in.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Clips niet. Clips is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Clips is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Clips. Clips kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Betaling

Clips hanteert diverse betalingsmethoden. Aangeboden betalingsmethoden kunnen per klant verschillen en kunnen afhankelijk zijn van (betaal-)gedrag in het verleden, kredietwaardigheid, authenticatie of autorisatie. De klant kan de gewenste betalingsmethode kiezen op de winkelwagenpagina van de Clips website. Afhankelijk van de gekozen bestelmethode kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden aan de klant om deze betaling mogelijk te maken.

Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden gedaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Clips op te schorten.

 1. Levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Clips ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur op een werkdag zijn geplaatst, de volgende werkdag te leveren, en dit binnen de kantooruren.  Door Clips genoemde of meegedeelde levertijden gelden altijd slechts als indicatie. Bij het niet nakomen verplicht dit Clips niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Clips niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Clips is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

De levering gebeurt door GLS, DHL, Bpost of extern courrierdienst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Clips binnen de 24 uur na ontvangst van de beschadigde goederen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 1. Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Clips nv in en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan binnen 14 kalenderdagen uw retour aan te vragen via info@goedkopekantoorbenodigdheden.be.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Enkel artikelen die zich in de originele en ongeschonden verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Clips zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.

Klantspecifieke artikelen die buiten ons standaardassortiment vallen en speciaal voor de klant werden doorbesteld, of buitengewone hoeveelheden speciaal voor de klant besteld kunnen niet worden teruggenomen.

 1. Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@goedkopekantoorbenodigdheden.be. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

Clips nv
Magazijn
Gentsesteenweg 390
9300 Aalst
België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 1. Reglementering inzake afstandsverkoop

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen via info@goedkopekantoorbenodigdheden.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 1. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 1.  Inhoud

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 1. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Clips nv tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 1. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@goedkopekantoorbenodigdheden.be. We stellen alles in het werk om uw vraag of klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw vraag of klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 1. Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

 1. Contactgegevens

De klantendienst van Clips is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)53 76 73 23, via e-mail op info@goedkopekantoorbenodigdheden.be of per post op het volgende adres :Gentsesteenweg 390, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 1. Maatschappelijke zetel

Clips nv
Gentsesteenweg 11
1730 Asse
België

 1. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Clips nv zijn eigendom of staan onder licentie van Clips nv of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.